Home

Handwoven Ryukyu Kasuri
Silk Kimono Fabric
Ito Basho Ryukyu Kasuri Threads
Hand-Processed Ito Basho Threads
Ryukyu Indigo Ecoprint
Hand-Stitched Japanese Books
Hand-Stitched Indigo Ecoprint
“Indigo Borealis II”
Sakiori Kasuri Obi
(Ryukyu Kasuri Bird-in-Flight Motif)
Ryukyu Indigo Ecoprint
Hand Stitched Indigo Ecoprint
Ryukyu Indigo Ecoprint
Handwoven Ryukyu Kasuri
(Weaving Shuttle Motif)
Kenai Birch & Eucalyptus Ecoprints
Infinity Scarves
Handwoven Bashofu Ryukyu Kasuri